KienlongBank
Loading: 100%
  • English

Chứng thư bảo lãnh

Số tham chiếu *
Số serial *
Nhập mã xác thực bên dưới *

Quý khách lưu ý:

1. Quý Khách nhập đúng và đầy đủ số tham chiếu, số serial để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất.

2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh:

- Được phát hành từ ngày 16/06/2014.

- Dưới hình thức văn bản (không phải điện Swift).

- Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu.

3. Thư bảo lãnh này được phát hành theo đúng quy định của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Việc xác thực này được chi phối và giải thích theo pháp luật Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày phát hành Thư bảo lãnh đến hết 05 (năm) ngày sau ngày hiệu lực cuối cùng của Thư bảo lãnh.

Tra cứu chứng thư bảo lãnh.

Copyright © 2018 KienlongBank. All right reserved.